IQTISADIYYATIN DOVLET TENZIMLENMESI PDF

Bu iSO O demokdir ki, dOvlet mё vcud Olduqca, d6v10t miqyaslnda .. Monetarizm iqtisadiyyatin pul amilinin esas rol oynadl言 1 stabillo§ dirme nezeriyyosidir. Bazar iqtisadilyatr faraitinde qiymatlerin diivlet tenzimlenmesi laylr. Iqtisadiyyatin Dovlet Tenzimlenmesi Pdf Download -> Kitab Wikipedia,opedia ct Contact Us. ir remotejarly_hai__nguoi_dien_biet_yeumpg iqrakpdf_pdfir8a_form__word_formatwindows7zip iqtisadiyyatin dovlet tenzimlenmesi.

Author: Meztigore Faelrajas
Country: Ethiopia
Language: English (Spanish)
Genre: Photos
Published (Last): 27 January 2014
Pages: 173
PDF File Size: 18.98 Mb
ePub File Size: 8.17 Mb
ISBN: 780-1-17384-865-7
Downloads: 37358
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Tojazil

O, gox ustahqla rohbarlik etdiyi elmi kollektivi, elece de resp;blikanrn iqtisadgrlannr bu sahade tedqiqaflafl geniglandirmeye gallrtrdt. Mahz buna gore de takca tarixgilarimiz deyil, dil tariximizin mijtaxessislari de Tenzimlenmmesi m0allimin haqqrnda bahs etdiyimiz monoqrafiyasrnr, haqll olaraq, takce tarixi oser kimi deyil, hem de dilgiliyimizin son nailiyyeii kimi qiymatlandirmig oldular.

O, gap vareqinden 9ox nasr edilmig elmi asarlerin, o cumledan 18 monoqrafiyantn miiallifidir.

Adlgozalovun qeyd edilon kitabrna “Kand tasonijfattnda su” baqhqlr royinda muollifin apardr! Arimin bu fikirrerinin icrasr bu grin Azaricaycan Respublikastntn dunya sistemine inteqrasiya etdiyi bir zamanda daha qiymefliva aktualdtr.

Muradov ci ilden ci ilodak Azarbaycan H. Mahmudovun elmi axtanglannda aqrar-sanaye inteqrasiyasl, ictimai istehsaltn intensivlogdirilmesi, emak ehtiyaflanndan semoreli istifade edilmasi, amok mehsuldarltotntn yliksaldilmesi, tesarnifathesabt problemlerinin tadqiqi ssas yer tutur.

Ona gore de kolxozlann genig gokilde emtee miibadilasino calb olunmasl labud[iyu qubhe doourmurdu. Universitetde lqtisadiyyatrn tonzimlenmasi fakiiltesinde nezeri seminann rehboridir. Onlardan biri ci ilde rus dilinde negr olunmugdur. Memmedov “Azarbaycan SSR-da pambrurn.

Mammedovun kand tesernifatrnrn iqtisadiyyatt fannindan darslik yaratmasr, kand tasorrijfatr bitkilerinin mjhsuldarhsrnrn idare edilmesinin iqtisadi-riyazi modelini tertib etmesi, aqrai l”lf,”t,n. Nadirov gorkamli tadqiqatgl alim olmaqla beraber, hem de elmi igleri tedrisle stx elaqolondirmoyi bacaran gozal muollimdir.

  INVESTIGACIONES LOGICAS HUSSERL PDF

A’Abdullayev bir neqe elmler namiieoi dissertasiyaslnln rahberi’ namizadlik vo doktorluq dissertasiyalan Uzrorasmi opponentolmugdur’ Proiessor A. O, bir gox orden ve medallara, fexri feimanlara layiq gorulmtigdur. O, sanballr tarixgi alim olmaqla yanagt, hamginin Azerbaycanda iqtisadi tarix elminin osas vo ilk yaradrcrlanndan biri sayrlmahdrr. Su ehtiyatlanndan sanayede, kend tasarrijfatlnda vo ohali torefindan.

Akademik Asef Nadirov butrin heyatrnr dogma Azerbaycanrmrzn elmine ve tehsilinin inkigafrna serf etmig ve yagrnrn e qatmasrna baxmayaraq, indi de ganclik hevesile respublika iqtisadiyyatrnrn en mtlrekkeb ve aktual problemlari uzerinde semerelive intensiv tadqiqatlar apanr. Olesgarovun elmi fealiyyatinda Azarbaycan respublikaslnln digar 6lkalerla naqliyyat-iqtisadi elaqalerinin tekmillegdirilmesi mosdelarinin tedqiqi de muhum yer tutur.

Valiyev siilde vefat etmi? O, cir ilda M.

Onun elmi iaaliyyati va es rlari ozuntin goxcahatliliyi, orijinalhut va bir qayda olaraq dovrlin aktual problemlorine hasrolunmasl ila seciyyalenir.

Onun elmi iglerinde, derc edilmig maqalelerinda ci illerdo Azerlcaycan iqtisadiyyatlnln miixtelif aspektlari hortarafli tahlil edilir’ Akademik ci illarda respublika senayesinin ve Umumiyyatle, olka iqtisadiyyatlnln strukturunda ba9 veren pozitiv deyigiklikleri darindan ve esaslandtnlmtg gakilde todqiq edarek i. Onun bu baxrmdan “Azarbaycan kommunisti, jumaltnda ardrcrl olraq diger hamkartan ile birllkde. Onlardan ” O-cu illarda Azarbayca” n””i’rllif””,ni.

Sonra o, istehsal bolmalari iqgilerinin amak haqqr sistemi vo madoi maraq prinsiplerini igloyarak, tesorr0fat hesabr tapglnqlannln ugotu vo onlarrn yerina yetirilmasi 0zerinde deqiq nezarat sistemini tadqiq tenzimlemnesi va mueyyenlegdirmigdir.

Nadirov hansl vezifade iglamesindan asrl olmayaraq, oz elmi taleyini iqtisadiyyat institutu ilo b;glamrg ve burada ozrintin genig va goxcehefli elmi axtanglarrnr aparirrg, iqtisadiyyat sahesinda sanbalh asorlar yazmrgdrr. Dovleh rehberliyive bilavasite komekliyile 45 nefarden gox namizedlik ve 4 nefer doktorluq dissertasiyasr mudafie etmigdir. Bu terminlorin diizgun igladilmasi va dork olunmasr hom dilimizin tamizliyi, hem de iqtisadi publisistikantn tahriflerdan qorunmast iigtin vacib idi.

  DISPLASIA NEURONAL INTESTINAL PEDIATRIA PDF

Asef mtiellim halo gox ganc ikan Azerbaycan Ali ‘soveti Reyasat Heyotinin aparattnda, respublikanrn inzibati-erazi bolglisu sahasinda maslahatgi vezifasinde gahgdrqr dovrde Azartaycan rayonlarrnrn iqtisadiyya!

iqtisadiyyatin tenzimlenmesi pdf printer

Manim gergin iglamemeye m-enavi haqqrm yoxdur”. Aqil Oliyev sakseninci illorin owdlarinde ciddi aragdtrmalann mentiqi noticesi kimi, rus dilinde “inkigaf etmig sosializm geraitinda gaxsi istehlak problemleri” kitabrnt nogr etdirir. Alimin tedqiqailarrnda istehsalda istifade olunan suyun maya dayarinin agagr salrnmasr, bu saheda teserrtifat mexanizminin tekmillegmesi, su ehtiyatlannrn regionlar va saheler tizre optimal paylanmasr ile elaqadar su tesarrufatrtikintilerinin semerali variantlarla hayata kegirilmesine aid problemlerin elmi cehetden esaslandrnlmrg helli 6z genig eksini tapmrgdrr.

Bu maselalar professor M. Gargin emeyin mehsulu olan bu aserin Moskvada monoqrafiya gaklinda nagr edilmesi qrsa moddat aainde alimi iimumittifaq miqyastnda tantdtr.

Iqtisadiyyatın tenzimlenmesi by Nargiz Nabiyeva on Prezi Next

Ohmed Mahmudov samereli aqrar siyasetin heyata kegirilmesini ASK-nrn effektliyinin yuksaldilmesi, onun senaye asaslannda qurulmasr, istehsal vasitelerinin va ig quwasinin keyfiyyotca koklu suretda deyigilmasi, yeni pega va ixtisaslann yaranmas ila iqtisadiyyaitn alaqeda tedqiq edir. Axundov cr ilden ci ilin may ayrna qader Azerbaycan Respublikasr Xalq TasarrUfatrnr idareetme institutunun prorektoru vezifasinda galtgmtgdtr.

Markozi ittiiaq orqanlarr milli gelirden istifada olunmasr sahesindo mtittofiq respublikalarrn hi.

Ogor bagqalan i9 bolgusrina mi. Akademik Onmed Mahmudov aqrar iqtisad elminin formalagmastnda halleoici rol oynayan alim idi. Onun bilavasite rahbarliyi altrnda I0 naiar elmi i99i namizadlik.