BRODSKI PARNI KOTLOVI PDF

parni kotlovi. PODJELA GENERATORA PARE Prema smještaju – načinu ugradnje: • pokretni (brodski, lokomotivni), • stacionarni. Prema namjeni. Škotski kotao je vrsta parnog kotla ili generatora pare koji je do Drugog svjetskog rata bio najčešće ugrađivan brodski proizvođač pare. Tako je na primjer. [4] J. Šretner, Brodski parni kotlovi, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb [5] A. H. Byrknes, Run-Time User’s Guide and Reference Manual, Powersim

Author: Dakora Goltiran
Country: Australia
Language: English (Spanish)
Genre: Health and Food
Published (Last): 7 February 2007
Pages: 383
PDF File Size: 14.1 Mb
ePub File Size: 4.6 Mb
ISBN: 132-3-43942-465-1
Downloads: 25735
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Zolozshura

Konstrukcija postrojenja na sagorijevanje BFB Oba pomenuta tipa kotlova se mogu izvesti kao jedna od dvije vrste primjenjene tehnologije: Sastav goriva 4 1.

Gubitak u8 se javlja zbog toga sto vanjska oplata kotla ima visu temperaturu od okoline i zbog toga dolazi do prelaza toplote sa povrsine kotla na okolinu. We are a non-profit group that run this website to share documents. Gorivo se mora zagrijati do temperature paljenja, uz prisustvo vazduha, kada ono pocinje samo od sebe da se pali.

Protocne parne kotlove Kod kotlova prve grupe, cirkulacija mjesavina vode i pare u isparivackom sistemu vrsi se na racun napora stvorenog kao posljedica razlike gustina radnog fluida u spusnim i podiznim cijevima, visinske razlike i sile gravitacije, dakle prirodnim putem. Razumije se da se krecemo ka teznji da se pri eksploataciji 4 kotlovskog postrojenja procesi sagorijevanja desavaju uz minimalno potrebnu kolicinu, jer svako povecanje istog dovodi do povecanja izlaznog gubitka u7koji predstavlja gubitke vezane za entalpiju dimnih plinova na izlazu iz kotla.

  CHIFFREMENT DE VERNAM PDF

Pored navedenih obrazaca mogu se koristiti i brojni drugi bazirani na Orsatovoj analizi. Please copy and paste this embed script to where you want to embed Embed Script.

Brodski parni kotlovi – Milivoj Jurjević – Google Books

Obzirom na konstrukciju i nacin ugradnje, pregrijac pare moze biti viseci, lezeci i spiralni. Vrijednost ove entalpije dobijamo na iduci nacin: Konstrukciona sema kotla sa sagorijevanjem u cirkulacionom fluidiziranom sloju na atmosferskom pritisku prikazana je na slici 1. Mineralne materije, pepeo, s obzirom na period kada su dospele u ugalj, mogu se podeliti na: Skica resetke za sagorijevanje cvrstog goriva Gorivo na parmi resetki se tokom procesa sagorijevanja zbog pxrni sile gravitacije i smanjenja zapremine sagorijelog dijela sloja pomjera nanize.

Sortiment goriva utice na ovaj gubitak tako da za sitnije frakcije kod sagorijevanja u sloju gubitak u3 postaje veci, a kod sagorijevanja u letu gubitak u3 zavisi od velicine zrna na koju je izvrseno mljevenje uglja, i veci je za krupnije mljevenje. Kod manjih kotlova gorionici se postavljalju na prednjem zidu lozista, najcesce jedan iznad drugog, dok se kod vecih industrijskih i energetskih kotlova pristupa tangencijalnoj koncepciji gorionika, koji se postavljaju u uglovima lozista kao na slici 2.

Na vrhu sloja nalazi se svjeze nabaceni ugalj 1 koji se susi i zagrijava. Cvrsta goriva mogu da sagorijevanju u nepokretnom sloju, lebdecom fluidizovanom parnii, u letu i vrtlogu, sto zavisi od velicine kotla i niza drugih okolnosti vezanih za njihov parmi.

U odnosu na pokretljivost, kotlovi se mogu brovski na: Procenat pepela u gorivu, sklonost uglja ka povezivanju sljake u vece komade, relativno kretanje goriva, dogorijevanje su samo neki od faktora koji uticu na ovaj gubitak.

Laki ozid Tabela 2. Po definiciji, ovaj gubitak je: Kotlovski gubici Loziste mora da zadovolji dva osnovna uslova: Za takav rezim rada kazemo da je prelazni rezim, odnosno, tada rad kotla nije stacionaran.

  ARCHITECTURAL GEOMETRY HELMUT POTTMANN PDF

Ložište (kotao)

Vrijednost pojedinih komponenti u produktima sagorijevanja: Sa povecanjem toplotno kapaciteta lozista specificno toplotno opterecenje pojasa gorionika blago opada. Kolicina toplote prihvacene u pregrijacu pare se racuna na iduci nacin: Ovakvim rjesenjima se pristupa uglavnom u slucajevima kada zbog konstruktivnih, smjestajnih i ostalih uslova nije moguce uspostaviti prirodnu cirkulaciju u isparivackom sistemu.

Parne kotlove sa prirodnom cirkulacijom 2. Cijev su zavarene za kotlovj.

Muris Begić Parni Kotlovi II – Free Download PDF

Proracun kolicine toplote unesene u zagrijacu zraka za nominalni rezim rada: Skica kotla sa svim kotlovskim elementima Slika. S druge stranetoplota koju primi prijemnik toplote jednaka je razlici entalpija prijemnika toplote oarni ulaza i nakon izlaza iz kotla.

Kotlovski bubanj ima zadataka separatora pare koji odvaja suhozasicenu vodenu paru od vodenih kapljica. Limovi su od aluminija ili od celika debljine 0,5mm, talasasto su ispresovani. Druga provjera Provjeru vrsimo putem izraza: Osim toga FBHE se koristi i za regenerativno zagrijavanje pare iz visokotlacnog dijela parne turbine.

Muris Begić Parni Kotlovi II

Dodatna prednost je i mogucnost povecanja ulazne temperature gasne turbine. Parni kotlovi sa velikom vodenom zapreminom 2.

Kotlovski gubici Tabela 4. Sagorijevanje u fluidiziranom sloju PFBC 1. Vrijednost Ig se dobija iz I—t dijagrama i to za temperaturu te visak zraka na izlazu.