BESLUIT PRUDENTIELE REGELS WFT PDF

remuneration policy in place will be implemented in the Decree prudential rules AFS (Besluit prudentiele regels Wft) and the Decree Conduct. Consultatie van het wijzigingsbesluit ter implementatie van de richtlijn prudentiële regels Wft, het Besluit gereglementeerde markten Wft, het. Decree regarding covered bonds. Decree of 3 June , amending the Decree on Prudential. Rules FSA (Besluit prudentiële regels Wft) and.

Author: Faekinos Sagore
Country: Denmark
Language: English (Spanish)
Genre: Relationship
Published (Last): 22 January 2013
Pages: 351
PDF File Size: 2.9 Mb
ePub File Size: 3.15 Mb
ISBN: 227-5-46094-788-9
Downloads: 76455
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Faum

De reacties mogen betrekking hebben op alle onderdelen van het wijzigingsbesluit en de nota van toelichting. Tijdens de consultatie van het Implementatiebesluit richtlijn en verordening solvabiliteit II is door natura-uitvaartverzekeraars commentaar gegeven waaruit bleek dat de berekening van de zogeheten risicomarge voor natura-uitvaartverzekeraars problemen opleverde vanwege de hoge uitkomsten.

Consultation on controlled remuneration policy Norton Besluif Fulbright. De Minister van Veiligheid en Justitie, G. Het Verbond is voorstander van de voorgestelde wijzigingen en verwacht dat deze een positief effect zullen hebben op de solvabiliteitspositie van de betrokken verzekeraars.

| Consultatie Besluit implementatie richtlijn markten voor financiële instrumenten

Het AG kan zich erin vinden dat voor een pragmatische oplossing is gekozen. Acties Authentieke versie downloaden pdf Odt-formaat downloaden Xml-formaat downloaden Technische informatie Permanente link. Wassenaar, 27 oktober Willem-Alexander. De in dit besluit opgenomen aanpassingen zullen naar verwachting niet leiden tot een verzwaring van de administratieve lasten. For further information please contact Floortje Nagelkerke in our Amsterdam office. Onderzocht is hoe besluitt berekening van de risicomarge volgens de richtlijnmethodiek voor natura-uitvaartverzekeraars in de praktijk zou uitvallen, en in hoeverre dit aanleiding geeft een aangepaste berekeningsmethodiek voor te schrijven.

Gelet op de artikelen 3: Login Register Follow on Twitter Search. Zoals het AG terecht opmerkt, is sprake van een pragmatische oplossing voor die verzekeraars die buiten scope van Solvency II vallen. On 9 Aprilpursuant to the Principles, the Dutch Ministry of Finance published a besulit on the implementation of the obligation for financial institutions to have a controlled remuneration policy beheerst beloningsbeleid in place.

In het kader van de gebruikelijke internetconsultatie zijn regrls ontvangen van het Verbond van Verzekeraars, het Koninklijk Actuarieel Genootschap AG en twee natura-uitvaartverzekeraars. A Aan artikel 49b wordt een lid toegevoegd, luidende: De maatregelen met betrekking tot de artikelen 66 en van het Bpr gelden voor natura-uitvaartverzekeraars en daarmee vergelijkbare levensverzekeraars met beperkte risico-omvang en de overige maatregelen gelden voor alle verzekeraars met beperkte risico-omvang.

Dit betekent dat ook de ondermodule vervalrisico van toepassing is. Ook het AG verwacht dat de problemen die zouden ontstaan als gevolg van de hoogte van de risicomarge bij toepassing van de Solvency II-eisen, door het besluit worden gemitigeerd.

Hierbij vraagt de Europese Commissie ook technisch advies over de risicomarge met specifieke aandacht voor de berekeningsmethode en de vooronderstellingen zoals de cost of capital rate. De beide natura-uitvaartverzekeraars die op de consultatie hebben gereageerd, kunnen zich vinden in de voorgestelde versoepelingen.

Hierdoor is er gelegenheid om de berekeningsmethodiek van de richtlijn aan te passen aan de specifieke revels van natura-uitvaartverzekeraars. Overgangstermijnen Verzekeraars met beperkte risico-omvang hebben minder tijd gekregen om ervaring op te doen met de nieuwe regels dan de verzekeraars die onder de reikwijdte van de richtlijn solvabiliteit II vallen. Shareholder Netherlands Banking Insurance.

Maatregel Prudentifle besluit Bpr Minimum kapitaalvereiste: Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd De reacties mogen betrekking hebben op alle onderdelen van het wijzigingsbesluit en de nota van toelichting. Doel van de consultatie Met deze consultatie willen wij graag bespuit informeren over de voorgenomen wijzigingen en iedereen de mogelijkheid bieden om hierop te reageren.

U kunt zoeken op letterlijke tekst fwt ” om de term te zetten. Voor deze laatste verzekeraars is een aantal zogenoemde Quantative Impact Studies QIS gedaan voordat de richtlijn in werking trad.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst. This obligation means that financial institutions will have to implement a remuneration policy for their directors and employees that does not encourage excessive risk taking and will prevent irresponsible behaviour in relation to its stakeholders, such as shareholders and clients.

Decree on Prudential Rules under the Wft

Deze natura-uitvaartverzekeraars hebben vanwege hun bedrijfsmodel uitzonderlijke lange verplichtingen waarop het solvabiliteit II kader niet is afgestemd.

Daarbij is overwogen dat de hoogte van de kapitaalseisen van de richtlijn zijn gebaseerd op grote gediversifieerde verzekeraars en niet op die verzekeraars die te klein zijn om onder de reikwijdte van de richtlijn te vallen of alleen producten voeren die niet onder de richtlijn vallen. Follow Please login to follow content. Bespuit die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Dit besluit wordt aangehaald als: Aangezien de richtlijn niet op hen van toepassing is, is het mogelijk de overgangstermijnen voor deze categorie verzekeraars onafhankelijk van de richtlijn vast te stellen. Register now for your free, tailored, daily legal newsfeed service. Aan de wens tot verdere versoepelingen is niet tegemoet gekomen. De risicomarge wordt berekend overeenkomstig titel Reegels, hoofdstuk III, afdeling 3, onderafdeling 4, van de verordening solvabiliteit II.

The Netherlands (and EU regulation)

Gezien het voorgaande kan het massaal-vervalscenario voor deze verzekeraars op een lager niveau worden gesteld: The Dutch financial institutions were urged to comply with the Principles. The obligation to have a controlled remuneration policy in place will be implemented in the Decree prudential rules AFS Besluit prudentiele regels Wft and the Decree Conduct of business rules for financial institutions AFS Besluit Gedragstoezicht financiele ondernemingen Wft. Beleggingsondernemingen, datarapporteringsdienstverleners, marktexploitanten, toezichthouders en andere belanghebbenden.

Natura-uitvaartverzekeraars ervaren in de praktijk een lager verval. Natura-uitvaartverzekeraars kennen nog geen afkoopregeling waardoor er voor beslyit polishouder om die reden geen aanleiding is de polis te royeren. Artikel I, onderdeel D.

In deze paragraaf wordt ingegaan op de gevolgen en effecten voor het bedrijfsleven en inzage geboden in de administratieve lasten en inhoudelijke nalevingskosten die het besluit met zich meebrengt.