BESLUIT GEDRAGSTOEZICHT FINANCIELE ONDERNEMINGEN PDF

Besluit van 5 maart , houdende regels tot wijziging van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft, het Besluit prudentiële. Besluit van 21 december tot wijziging van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft, het Besluit marktmisbruik Wft, het. het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft;. b. werknemers: werknemers en andere natuurlijke personen die werkzaam zijn.

Author: Maktilar Kagacage
Country: Uganda
Language: English (Spanish)
Genre: Sex
Published (Last): 28 June 2015
Pages: 331
PDF File Size: 9.22 Mb
ePub File Size: 16.74 Mb
ISBN: 876-4-28462-823-7
Downloads: 22881
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Durr

Onze Minister kan een geschilleninstantie als bedoeld in artikel 4: De verplichting gedragstodzicht het aanbieden, of samenstellen en in de markt verkrijgbaar stellen te staken of het product aan te passen strekt zich, als bepaald in het zesde lid, niet uit tot bestaande klanten van het desbetreffende financieel product. Bovendien gaven marktpartijen aan dat de opbouw van de variabele debetrentevoet te complex is voor de consument. Informatieverstrekking in het kader van een overeenkomst op afstand Toon relaties in LiDO.

Artikel kndernemingen Toon relaties in LiDO.

Decree on Conduct of Business Supervision of Financial Undertakings under the Wft

Tenslotte bevat deze regeling enige bepalingen die vrijstellingen regelen voor ondernemingen met zetel in een staat die geen lidstaat is en die in Nederland beleggingsdiensten verlenen of in de uitoefening van hun beroep of bedrijf handelen voor eigen rekening. Artikel 19 van het Bpr en artikel 34f, onder b, van het Bgfo bevatten een vereiste voor premiepensioeninstellingen om de administratie en de procedures daaromtrent zodanig in te richten dat de administratie geen belemmering vormt voor de toepassing van de regeling van artikel 4: Er zal sprake zijn van eenmalige implementatie in standaardprocessen een eenmalig tekstaanpassing.

Artikel 22 Toon relaties in LiDO. Om beesluit adviseren over hypothecair krediet zijn de modules basis, vermogen en hypothecair krediet vereist.

Artikel 71e Toon relaties in LiDO. De vermelding is in overige gevallen bovendien vormvrij. Indien een geschilleninstantie werkt met een bemiddelende voorfase of ombudsman gelden voor deze persoon of personen dezelfde eisen als ten aanzien van leden van het orgaan dat verantwoordelijk is voor de behandeling van een geschil. Met de invoering van deze diplomaplicht wordt beoogd om de kennis en onderneminten van deze groep specifieke medewerkers op een hoger niveau te brengen.

  75345P DATASHEET PDF

Libor staat voor London Interbank Offered Rate, en is een vergelijkbaar gemiddeld percentage als Euribor, met dien verstande dat Libor geldt op de interbancaire markt in Londen. Dit is verduidelijkt door zowel in het artikel als in de nota van toelichting toe te voegen dat de diplomaplicht geldt voor de personen die de dagelijkse leiding hebben binnen de organisatie onderenmingen de gevolmachtigde agent en ondergevolmachtigde agent.

Indien dit examen met goed gevolg wordt afgelegd, herleeft de bevoegdheid om de in artikel 7 bedoelde werkzaamheden te verrichten. Artikel 8, derde lid oudkeert niet terug. De volmachtmodules bevatten echter geen inhoudelijke wijzigingen ten opzichte van de huidige situatie.

Een aanbieder betaalt geen afsluitprovisie die meer bedraagt dan de helft van de som ondefnemingen die afsluitprovisie en de totale doorlopende provisie terzake van de desbetreffende overeenkomst. Artikel 68b Toon relaties in LiDO.

Aan een erkenning kunnen voorschriften worden verbonden. Wel zijn deze eisen nieuw voor beheerders van een beleggingsinstelling die rechten van deelneming aanbieden aan retailbeleggers. De beheerder van een icbe verstrekt deze gegevens desgevraagd tegen ten hoogste de kostprijs aan een ieder. Chapters 10 to 14 include rules based on provisions from Chapter 4. Zo dienen de gegeven beleggingsadviezen door de begeleider te worden geaccordeerd en afgetekend. Dit komt in totaal neer op een tijdsbesteding van ruim uur.

Een aantal partijen heeft bezwaar gemaakt tegen het vereiste om schriftelijk te verwijzen naar de erkende geschilleninstantie bij afwijzing van de klacht en de schriftelijke ontvangstbevestiging. Artikel 78 Toon relaties in LiDO. Na invoering van deze wijzigingen is dat wel het geval. Het jaarverslag beschrijft de taakuitoefening en het daartoe gevoerde beleid in het voorafgaande jaar.

Bovendien dient de klanttevredenheid op regelmatige basis door de geschilleninstantie onderzocht te worden om knelpunten te identificeren en de organisatie waar nodig daarop aan te passen. Artikel 31e Toon relaties in LiDO. Daarbij kan de minister bepalen dat dit eerder gebeurt dan de frequentie die het zevende lid voorschrijft. Artikel 11d, derde lid, bepaalt dat een exameninstituut Onze Minister in de gelegenheid stelt controles uit te voeren ten behoeve van het door hem uit te voeren toezicht.

  GRAAFIKKO PORTFOLIO PDF

De betalingstermijn voor deze distributiekosten kan gelijk zijn aan de looptijd van het product.

Een aanbieder betaalt de doorlopende provisie evenredig uit gedu rende ten minste tien jaar na totstandkoming van de desbetreffende overeenkomst. De module zorgverzekeringen is nieuw. In dat geval hoeft uiteraard niet een aparte ontvangstbevestiging te worden gegeven. De extra werkzaamheden die ten opzichte van een rapportage zonder deze uitbreiding zullen moeten worden verricht, bestaan fianciele name uit het daadwerkelijke rapporteren.

Artikel 11h Toon relaties in LiDO. De geschilleninstanties kunnen desgewenst ook andere onderzoeksvragen laten meenemen in het onderzoek. Artikel 35f Toon relaties in LiDO.

| Consultatie Besluit implementatie richtlijn markten voor financiële instrumenten

Wel treden er bedrijfseffecten op. Artikel 37 Toon relaties in LiDO. In de waarschuwing, bedoeld in artikel 4: Het vijfde lid bewerkstelligt dat de in het openbaar register opgenomen gegevens volledig en correct zijn zodat personen die het openbaar besouit raadplegen kunnen vertrouwen op de juistheid van de daarin opgenomen gegevens.

Raadpleging bevoegde autoriteiten over positielimiet grondstoffenderivaat. Artikel 58b Toon onderneminggen in LiDO. Ook hier geldt dat aan de diplomaplicht voldaan kan worden door middel van het succesvol doorlopen van de EVC-procedure.

Inhoudsopgave

Het is niet wenselijk om in de toelichting bij een regeling te verwijzen naar publicatie van een toezichthouder. Artikel 11g Toon relaties in LiDO. Eerbiedigende werking matigt de overgangskosten, omdat niet de gehele administratie in eens hoeft te worden aangepast.

De aanbieder zal dan aan de consument kenbaar dienen te maken financkele deze component variabel is binnen de variabele debetrentevoet. Er is toch voor gekozen een aparte module zorgverzekeringen te ontwikkelen vanwege het grote bexluit van zorgverzekeringen in zowel premievolume als aantal verzekerden. Beleggingsondernemingen Toon relaties in LiDO.

Gedurende de consultatie van dit besluit zijn reacties binnengekomen.